Sąvokos

Europa tarp demokratijos ir diktatūros tarpukariu

Aneksija – vienašališkas ir neteisėtas svetimos valstybės teritorijos ar jos dalies prijungimas prie savosios.

Anšliusas – 1938 m. kovo 12 d. neteisėtas (tai pažeidė Versalio taikos sutartį) Austrijos prijungimas prie nacistinės Vokietijos.

Antantė – 1904–1907 m. sudarytas Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos karinis bei politinis blokas.

Autoritarinis režimas/autoritarizmas – diktatūrinė valstybės valdymo forma, kai aukščiausią valdžią turi vienas asmuo, kuris remiasi visišku valdinių paklusnumu. Svarbiausi autoritarinio valdymo bruožai: 1. Nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai; 2. Suvaržomos piliečių politinės teisės; 3. Draudžiama politinių organizacijų ir partijų veikla; 4. Cenzūruojama spauda ir kitos visuomenės informavimo priemonės; 5. Valdymas remiasi kariuomene ir susiformuoja po karinių perversmų ar politinių krizių. Išlieka kai kurie demokratijos bruožai: leidžiama ribota opozicijos veikla; vyriausybė nevaržo ir nekontroliuoja ūkinės ir kultūrinės veiklos; leidžia veikti nepolitinio pobūdžio bendrijoms ir organizacijoms.

Baltieji – konservatyviosios politinės jėgos Suomijos pilietinio karo metais, siekusios sustabdyti socialistus ir grąžinti valdžią Senatui.

Bolševikai – marksistinės Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) bolševikų frakcijos nariai, kurių lyderis buvo Vladimiras Leninas.

Didžioji depresija – didžiausia ekonominė krizė, vykusi 1929–1933 metais ir apėmusi visas ūkio šakas ir valstybes. Šią krizę sukėlė devynerius metus (1920–1929 metais) trukęs spartus ir nesubalansuotas ekonomikos augimas bei finansų sistemos kontrolės stoka.

Dučė – fašistai taip vadino savo vadą. Duče vadintas B. Musolinis.

Etatizmas – valstybės įsigalėjimas visuomenės ekonominiame ir socialiniame gyvenime.

Fašistai – fašistų partijos nariai arba fašizmo ideologijos šalininkai.

Industrializacija – pramonės plėtojimas, stambiosios mašininės technikos diegimas.

Kolektyvizacija – priverstinis žemės atėmimas iš valstiečių ir individualių jų ūkių pertvarkymas į kolūkius.

Korporatyvyzmas – užparlamentinė susitarimų sistema, pagal kurią pagrindiniai sprendimai apie ekonominę ir socialinę strategiją derinami tarp vyriausybės institucijų, verslo asociacijų ir profesinių sąjungų atstovų. Fašistinėje Italijoje ši sistema buvo griežtai prižiūrima valdžios.

Konstitucinė monarchija – tokia valdymo forma, kai monarcho valdžia yra ribojama konstitucijos.

Leiboristai – Didžiosios Britanijos politinė partija, įkurta 1900 m. kaip darbininkų profsąjungų politinė partija; remiasi socializmo ideologija.

Liaudies frontas – kairiųjų politinių jėgų – socialistų, komunistų ir radikalų – sudaryta sąjunga.

NEP‘as – tai 1921–1927 m. ekonominė politika, kurios tikslas buvo atkurti sužlugdytą ūkį, maisto produktų nusavinimą pakeisti maisto produktų mokesčiais, leisti nuomoti žemę, naudoti samdomąją jėgą, leisti smulkių įmonių privatinę nuosavybę, nuoma skatinti kooperaciją.

Parlamentinė respublika – tai tokia valstybės valdymo forma, kai aukščiausia valdžia priklauso parlamentui.

Plebiscitas – piliečių balsavimas labai svarbiu politiniu, valstybiniu klausimu, pvz., teritorijos arba santvarkos klausimu.

Prezidentinė respublika – tai tokia valstybės valdymo forma, kai valstybės ir vyriausybės vadovas yra prezidentas.

Raudonieji – socialistai, Suomijos pilietinio karo metais siekę užgrobti valdžią šalyje.

Regentas – asmuo, kuris atlieka valstybės vadovo funkcijas, kol oficialusis jos monarchas yra nepilnametis, sunkiai serga ar yra išvykęs.

Respublika – valstybės valdymo forma, kai aukščiausią valstybės valdžią įgyvendina institucijos, kurias apibrėžtam laikui renka tauta.

Tarpukaris – laikotarpis tarp dviejų pasaulinių karų (1918–1939).

Totalitarinė diktatūra – tai politinė sistema, kurioje valstybė, valdoma vieno asmens, grupės ar klasės, nepripažįsta savo valdžios apribojimo ir siekia visiškos viešojo ir asmeninio gyvenimo kontrolės.

Trečiasis reichas – 1933–1945 m. Vokietijos, kurią valdė Vokietijos nacionalsocialistinė darbininkų partija (NSDAP) su A. Hitleriu priešakyje, neoficialus pavadinimas.

Veimaro Respublika – demokratinė Vokietijos valstybė, gyvavusi nuo 1919 iki 1933 m.

„Žygis į Romą“ – 1922 m. spalį Italijos fašistų įvykdytas valstybės perversmas.