Romantizmas
(pranc. romantisme) – XIX a. pirmosios pusės meno ir visuomeninės minties kryptis, propagavusi dvasingumą, asmenybės ir tautų laisvę, iškėlusi idealisto kovotojo paveikslą. Daug dėmesio romantizmas skyrė praeities šlovinimui.
M. Valančius
S. Daukantas
S. Daukanto veikalai „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių” ir „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių”
Paminklas Dionizui Poškai Bijotuose
Baubliai
Lenkiškų pradų naikinimo programa
Rusijos imperijos politika Šiaurės vakarų krašte (Lietuvoje) po 1863–1864 m. sukilimo, kuria buvo siekiama atitraukti lietuvius nuo lenkų įtakos ir juos nukatalikinti. Ryškiausias šios politikos pavyzdys yra lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas.
Rusiškų pradų atkūrimo programa
Rusijos imperijos politika Šiaurės vakarų krašte (Lietuvoje) po 1863–1864 m. sukilimo, kuria buvo siekiama surusinti lietuvius per rusiškas mokyklas, privalomą stačiatikių tikybos mokymą.
Graždanka
(rus. graždanskij – civilinis, pasaulietinis) – slaviškos abėcėlės kirilicos atmaina, skirta administraciniams ir kasdieniams reikalams. Petras I supaprastino abėcėlę, senoji kirilica liko tik bažnytiniams tekstams.
M. Muravjovas
M. Muravjovas
Kirilica
Abėcėlinė rašto sistema sukurta IX a. pabaigoje Bulgarijoje graikų rašto pagrindu ir pradžioje skirta rašyti senąja bažnytine slavų kalba.
J. Basanavičius
M. Muravjovas
„Varpas“
M. Muravjovas
V. Kudirka
M. Muravjovas
Nikolajaus II
M. Muravjovas
Autonomija
Valstybės dalinė (teritorinė autonomija) teisė savarankiškai tvarkyti savo reikalus centrinės valdžios įstatymų nustatytose ribose.
Knygnešiai
Užsienyje, daugiausia Rytų Prūsijoje, spausdintų nelegalių lietuviškų knygų bei periodinių leidinių kontrabandininkai į Šiaurės vakarų kraštą ir jų platintojai lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpiu (1864–1904), už savo veiklą caro administracijos persekioti ir griežtai bausti.
Daraktoriai
Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) slaptųjų lietuviškų mokyklų mokytojai, dažniausiai be pedagoginio išsilavinimo, išlaikomi bendruomenės ir mokę lietuviško rašto bei katalikų tikėjimo pagrindų, caro administracijos persekioti ir griežtai bausti.
Tautinis atgimimas Lietuvoje XIX a. – XX a.pr.
Temos aprašymas

Per tris Lietuvių tautinio sąjūdžio laikotarpius atskleidžiamos tautinio sąjūdžio priežastys ir formos, įvertinamas kiekvieno laikotarpio poveikis lietuvių tautos kultūrinei, ekonominei ir politinei raidai. Didelis dėmesys skiriamas pasipriešinimui vykdytai Lietuvoje rusinimo politikai, tautinio tapatumo ir tautinės savimonės formavimuisi. Pateikiamos svarbiausios sąvokos, atspindinčios tautinio sąjūdžio formas, tikslus ir politines bei kultūrines aplinkybes.

Paslėpti

Lietuvių tautinis sąjūdis – tai XIX a. pr. – XX a. pr. vykęs lietuvių kultūrinis ir politinis pasipriešinimas lenkėjimui ir rusinimui, siekęs nepriklausomos modernios tautinės Lietuvos valstybės atkūrimo.

XIX a. pr. romantizmo kultūra skatino domėtis Lietuvos istorine praeitimi, etnografija, kalba.

Vilniaus universitete studijavę lietuvių studentai domėjosi kultūrine ir ypač literatūrine veikla.

Žemaičių bajorai buvo ne tokie sulenkėję, jautė istorinį savo atskirumą, todėl tapo tautinio sąjūdžio pradininkais.

Apsišvietusius žemaičių bajorus telkė žemaičių vyskupai J. Giedraitis ir M. Valančius.

Daugiau kaip pusę žemaičių ūkininkų sudarė laisvieji valstiečiai, teisingai vertinę Rusijos valdomo krašto padėtį.

Rusinimo politika. Jekaterina II laikė lietuvius „lietuvrusių“ tauta, kuri dėl lenkų ir Katalikų bažnyčios įtakos nutolo nuo savo rusiškų šaknų. Buvo siekiama nulenkinti, nukatalikinti lietuvius ir sugrąžinti juos prie rusų tautos „kamieno“.